کلیدواژه‌ها = طرحواره ابر
بررسی توانمندی مدل اقلیمی RegCM3 [1] در مدل‌سازی بارش‌ و دمای استان خراسان، مطالعه موردی: زمستان‌های دوره 1991 تا 2000

دوره 25، شماره 97، اردیبهشت 1389، صفحه 167-186

مریم کریمیان؛ ایمان بابائیان؛ ایمان بابائیان؛ راهله مدیریان