کلیدواژه‌ها = سری زمانی
واکاوی زمانی و مکانی بارش در سرزمین عراق

دوره 30، شماره 116، فروردین 1394، صفحه 209-224

اسماعیل رشیدی احمداباد


تحلیل دبی رودخانه کارون با تبدیل باکس- کاکس و سری‌های زمانی

دوره 25، شماره 99، تیر 1389، صفحه 135-151

داریوش رحیمی؛ حسنعلی غیور؛ حسنعلی غیور؛ حسنعلی غیور