کلیدواژه‌ها = بلوکینگ
تحلیل اثر سامانه بلوکینگ در ایجاد بارش‌های شدید (مطالعه موردی: بارش 4 تا 7 آبان ماه 1387شمال غرب ایران)

دوره 26، شماره 103، تیر 1390، صفحه 117-148

قاسم عزیزی؛ محسن سلطانی؛ علی حنفی؛ عباس رنجبر؛ ابراهیم میرزایی