کلیدواژه‌ها = جامعه میهمان و میزبان
ارزیابی توسعه گردشگری مقصد در چارچوب پایداری

دوره 27، شماره 104، فروردین 1391، صفحه 79-104

ناصر علیقلی زاده فیروزجایی؛ مصطفی قدمی