کلیدواژه‌ها = الگوی گردشی
بررسی ارتباط بین نوسان بارش در سواحل جنوبی دریای خزر و تغییرات فشار تراز دریا

دوره 29، شماره 113، اردیبهشت 1393، صفحه 134-123

امیر حسین حلبیان؛ مهران شبانکاری؛ مهران شبانکاری