کلیدواژه‌ها = سلطه تصادفی
برآورد خط فقر و بررسی تغییرات آن در مناطق روستایی استان اصفهان

دوره 27، شماره 105، اردیبهشت 1391، صفحه 91-114

علی اکبر سلیمان نژاد؛ فرهاد خداداد کاشی