کلیدواژه‌ها = آسیب پذیری لرزه‌ای
تحلیل تأثیر گسترش فضایی شهر تهران در افزایش آسیب پذیری ناشی از زلزله

دوره 27، شماره 105، اردیبهشت 1391، صفحه 169-190

روح اله قانعی بافقی؛ صفر قائدرحمتی