کلیدواژه‌ها = واژه های کلیدی: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
بررسی وضعیت فضای سبز شهر فیروزآباد و مکانیابی آن با بهره‌گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

دوره 28، شماره 108، فروردین 1392، صفحه 13-34

حمید رضا وارثی؛ کاووس علی‌نژاد طیبی؛ حسین پورقیومی