کلیدواژه‌ها = فراغتی
بررسی کیفیت کالبدی و کارکردی کاربری های تفریحی-فراغتی در شهرهای گردشگری(نمونه مورد مطالعه: شهر بابلسر)

دوره 28، شماره 108، فروردین 1392، صفحه 36-54

مصطفی قدمی؛ خدیجه محمدی سوادکوهی؛ آزاده عظیمی؛ امین فرجی ملائی