کلیدواژه‌ها = واژه های کلیدی: آزمون من ـ کندال
تحلیل تغییرات زمانی و مکانی بارش های سالانه ایران

دوره 28، شماره 108، فروردین 1392، صفحه 205-224

علی اکبر رسولی؛ احمد رضا قاسمی؛ رقیه روشنی؛ احمد رضا قاسمی