کلیدواژه‌ها = مدل WRF
بررسی صحت و دقت طرحواره های مختلف مدل WRF و ارزیابی پیش‌بینی بارش در ایران زمین

دوره 28، شماره 109، اردیبهشت 1392، صفحه 187-194

زهرا سیفری؛ سیده مژگان قاضی میرسعید؛ مجتبی ذوالجودی


بررسی الگوهای همدید- دینامیک رویدادهای بارشی سنگین همرفت و غیر همرفت

دوره 28، شماره 109، اردیبهشت 1392، صفحه 215-238

مجید آزادی؛ حسنعلی غیور؛ حسنعلی غیور؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ حسنعلی غیور؛ مجید آزادی؛ حمید نوری