کلیدواژه‌ها = تاقدیس دنه خشک
بررسی تاثیر تکتونیک در ویژگیهای مورفومتریک شبکه زهکشی و سطوح مثلثی شکل تاقدیس دنه خشک

دوره 28، شماره 110، خرداد 1392، صفحه 197-210

سیاوش شایان؛ سیاوش شایان؛ شهرام بهرامی