کلیدواژه‌ها = زاگرس چین خورده
تحلیل شاخصهای مورفومتری دریاچه های میان کوهی زاگرس چین خورده

دوره 30، شماره 118، خرداد 1394، صفحه 153-170

حجت اله بیرانوند؛ محمد حسین رامشت


بررسی تاثیر تکتونیک در ویژگیهای مورفومتریک شبکه زهکشی و سطوح مثلثی شکل تاقدیس دنه خشک

دوره 28، شماره 110، خرداد 1392، صفحه 197-210

سیاوش شایان؛ سیاوش شایان؛ شهرام بهرامی