کلیدواژه‌ها = اقلیم کشاورزی
شناسایی و تحلیل تغییرات شاخص‌های اقلیمِ‌کشاورزی در ایران

دوره 29، شماره 113، اردیبهشت 1393، صفحه 50-39

سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند