کلیدواژه‌ها = زعفران
محاسبه تبخیر و تعرق زعفران با روش پنمن مونتیث و نیازآبی آن در استان اصفهان

دوره 30، شماره 116، فروردین 1394، صفحه 239-252

امیر گندمکار؛ ویکتوریا عزتیان؛ محمدباقر بهیار؛ حسنعلی غیور؛ زهره رجبی


قابلیت اقلیمی کشت زعفران در استان‌های کرمانشاه و کردستان

دوره 29، شماره 113، اردیبهشت 1393، صفحه 102-87

فیروز مجرد؛ محمد غفوری زاده