کلیدواژه‌ها = واکاوی مکانی
اقلیم بارشی سرزمین افغانستان

دوره 29، شماره 114، خرداد 1393، صفحه 191-202

مهدی مسترشد