کلیدواژه‌ها = رویکرد گردشی به محیطی
بررسی همدید کنش Iهای چرخندی بر روی ایران

دوره 29، شماره 115، تیر 1393، صفحه 97-112

سعید موحدی؛ رضا کاوسی