کلیدواژه‌ها = تاریخ کاشت
اثر دما و طول روز بر سرعت مراحل نمو گلرنگ

دوره 30، شماره 116، فروردین 1394، صفحه 181-192

جواد خوشحال؛ محمدرضا شهسواری؛ طلعت یساری