کلیدواژه‌ها = روز گرم
شناسایی روابط فضایی روزهای گرم فراگیر در ایران زمین

دوره 30، شماره 116، فروردین 1394، صفحه 53-70

حسن شادمان؛ حسین عساکره