کلیدواژه‌ها = سکونتگاه‌های غیر رسمی
ارزیابی عوامل طبیعی و معرفی مدل تشخیص پهنه‌های نیازمند جابجایی در سکونتگاه‌های غیر رسمی

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 161-178

محمد شیخی؛ وحید فیضی؛ علی اکبر شمسی پور