کلیدواژه‌ها = تخمین گر شیب سن
بررسی روند تغییرات فراوانی روزهای همراه با توفان تندری در ایران با استفاده از روش‌های ناپارامتریک

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 33-46

مهدی بلواسی؛ سعید جهانبخش اصل؛ حمید میرهاشمی