کلیدواژه‌ها = آب قابل بارش
برآورد حداکثر بارش محتمل در حوضه های آبی با استفاده از مدل GSDM (حوضه آبی جهان بین)

دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394، صفحه 215-226

سمیه خالقی دهنوی؛ ناهید آتشی؛ داریوش رحیمی؛ ناهید آتشی