کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: فراوانی یخبندان
بررسی تغییرات الگوی فضایی یخبندان های دوره ای ایران

دوره 30، شماره 118، خرداد 1394، صفحه 39-50

مهدی دوستکامیان؛ فردین قدمی؛ سعیده اشرفی