کلیدواژه‌ها = رتبه- اندازه
بررسی و تحلیل ساختار سلسله مراتب شهری ایران1375-1385

دوره 25، شماره 96، فروردین 1389، صفحه 129-152

علی زنگی‌آبادی؛ حمید صابری