تحلیل و سنجش سطوح توسعه برخورداری شهری، موردشناسی: شهر مشهد

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه یزد

چکیده

  توسعه پایدار شهری در دهه­های اخیر به الگوواره نوین و مسلطی در برنامه­ریزی شهری تبدیل شده و هرگونه برنامه ریزی در شهر، چنانکه با رویکرد توسعه پایدار طراحی و تدوین نگردد عملاَ در دسترسی به اهداف مورد نظر با موفقیت کمتری مواجه خواهد بود. در این مقاله، به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از مدل‌های کمی همچون تحلیل عاملی و ضریب پراکندگی به ارزیابی شاخص‌های برخورداری در ابعاد اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و زیست - محیطی مادر شهر مشهد، به عنوان دومین شهر بزرگ کشور ­پرداخته شده است. به این منظور، در گام نخست ابعاد پایداری این شهر با نظام شهری کشور مقایسه گردید که نتایج حاصل بیانگر آن است که بین این شهر و میانگین شهرهای کشور، نابرابری محسوسی در شاخص‌های پایداری وجود ندارد. لیکن در مرحله بعدی در بعد درون شهری، به بررسی سطوح پایداری با استفاده از 57 شاخص در مناطق دوازده‌گانه شهری مشهد پرداخته شد و نتایج حاصل از تحلیل عاملی در این پژوهش، بیانگر آن است که منطقه 1 شهرداری مشهد از نظر بهره‌مند بودن شاخص‌های برخورداری در جایگاه نخست و منطقه 5 شهرداری در پایین‌ترین جایگاه قرار دارد. در عین حال، عامل اقتصادی، مهمترین و تأثیر­گذارترین عامل در عدم برخورداری این شهر تشخیص داده شد؛ به طوری که با ارزیابی عامل­های تلفیقی مشخص شد که فقط یک سوم از مناطق شهری این کلانشهر در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارند و بقیه مناطق شهر در وضعیت نامطلوبی به سر می­برند. همچنین در بعد برخورداری (عدالت اجتماعی) شکاف عمیقی در بهره‌مند بودن از شاخص‌های پایداری بین مناطق دوازده‌گانه شهری مشهد مشاهده می­شود؛ چنان که از این نظر بیشترین شکاف با 7/1 درصد مربوط به عامل اجتماعی است. این رقم در عامل‌های تلفیقی نیز 69/0 درصد محاسبه شده که نشان از شکاف عمیق مناطق، در برخورداری از شاخص‌های پایداری است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis and evaluation of urban sustainable development, Case Study Mashhad

چکیده [English]

    Each of planning must be accomplish according to the principles of sustainable development to success urban planning. This article evaluates sustainable index in social, physical, economical and environmental biological dimensions of Mashhad metropolis which is the second biggest city in Iran using descriptive –analysis method and quantitative models and statistical software. In the first step, sustainable dimensions have been compared whit urban systems of Iran. These results show that there is no equality in sustainable index between this city and other urban regions in the country. In this comparison the best and the worst index sustainable are the physical and economical dimensions respectively. The next stage in urban dimensions sustainable levels which were investigated using 57 indices in 12 urban regions of the mashhad. This result shows that first region of the city is the most sustainable and the 5’th region is the least in sustainable region of the city. According to spatial distribution of sustainable levels, Mashhad dividable to 2 major parts if the holy shrine is considered as the center of the city, the first part is acceptable region whit sustainable levels which mainly is located in the western part of the holy shrine and is a rich region. The second part is unsustainable region which is located in eastern and north eastern part of the city which accommodates the poor. Also by using of the coefficient of variation it is shown that there is a large difference between sustainable indices in different region of the city    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban sustainable development
  • sustainable
  • sustainable index
  • Mashhad