شماره جاری: دوره 30، شماره 118، خرداد 1394 

3. شناسایی گونه هواهای جزیره ابوموسی

صفحه 25-38

سید ابوالفضل مسعودیان؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ ناهید آتشی


4. بررسی تغییرات الگوی فضایی یخبندان های دوره ای ایران

صفحه 39-50

مهدی دوستکامیان؛ فردین قدمی؛ سعیده اشرفی


5. پهنه بندی حرارتی کشت آفتابگردان در استان اصفهان

صفحه 51-66

طلعت یساری؛ جواد خوشحال؛ زینب ابراهیمی


7. بررسی الگوی رقابت قدرت ها در دریای خزر

صفحه 85-104

زهرا حسینی سادات محله؛ زهرا احمدی پور؛ محمدرضا حافظ نیا


8. شناسایی و تحلیل الگوهای ناهنجاری ضخامت سرماهای فرین ایران زمین

صفحه 105-120

سید ابوالفضل مسعودیان؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند


14. شواهد ژئومورفولوژیکی تکتونیک فعال درطاقدیس پیکلا

صفحه 207-222

محمد علی زنگنه اسدی؛ فریبا همتی؛ شهرام بهرامی


19. مدلسازی فرسایش خندقی در حوضه آبریز دیره با استفاده

صفحه 297-312

خدیجه مرادی؛ مژگان انتظاری؛ سعید الفتی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

دوره انتشار
فصلنامه