بررسی تحولات کواترنری دره های کوهستانی با استفاده از خطوط منحنی میزان مطالعه موردی (ارتفاعات سبلان)

نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

وضعیت خطوط هم ارتفاع در نقشه های توپوگرافی بیان کننده بسیاری از مسائل ژئومورفولوژیکی از جمله فرایندهای مؤثر بر لندفرم های موجود در طبیعت هستند. تغییر انحنای نیمرخ عرضی دره های نواحی کوهستانی، از قله به پای کوه، هم منعکس کننده ویژگی های ژئومورفولوژیک حوضه ها و هم بیان کننده رخدادهای تکتونیکی و وقوع تغییرات اقلیمی در منطقه هستند. این تغییرات در امتداد دره ها با توجه به وضعیت پهنای کف دره به ارتفاع دو طرف آن و یا ضریب خمیدگی منحنی میزان قابل رد یابی است. از طریق بررسی این انحناها در ارتفاعات مختلف، می توان تحول دره ها را تعیین و در مورد نحوه ی فعالیت فرآیندهای مختلف کاوشی و انباشتی در سر تا سر دره، اظهار نظر نمود. در این مقاله، سعی شد از طریق روش های کلاسیک و تحلیل های ریاضی، کلیه زیر حوضه ها و دره های اصلی اطراف سبلان مورد بررسی قرار گیرد و با استفاده از ضریب خمیدگی خطوط منحنی میزان اصلی، با فواصل ارتفاعی 200 متری، و در صورت نیاز با فاصله های کمتر (50 متر)، به شناسایی قسمتی از کوهستان پرداخته شود، که نشان دهنده محل تمرکز فرایندهای ژئومورفولوژیکی در طی زمان بوده است. به همین منظور، برای 21 زیر حوضه اصلی سبلان، جداول و روابطی تهیه شده است، که نشان دهنده ی نحوه ی آرایش نیمرخ عرضی دره در ارتفاعات مختلف در ارتباط با فرایندها می باشد. بررسی های به عمل آمده در سبلان بیان‌گر این است که ارتفاع 2800 متری محل تغییر فرایندهای ژئومورفولوژیکی در گذر زمان بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quaternary Evolutions of Mountain Valleys by Using Contour Lines Case Study (Sabalan Mountains)

نویسندگان [English]

  • Gholamhassan Jafari
  • Asghar Rostamkhani
چکیده [English]

Condition of contour lines in topographic maps, explains more geomorphologic issues such as effective processes in the land forms found in nature. Change in the curvature of the transverse profile of a valley in mountainous areas, the peak of the mountain range, also reflect the geomorphologic features and expresses the tectonic events and climate changes occurring in the region. These changes are traceable along the valleys, according to the width of the valley floor to the height of its sides or curvature coefficient of rate curve. Through examining this curvature at different heights, we can determine changes in the valleys and express on how to operate the various processes of exploration and cumulative throughout the valley. In this article Tried that, through classical methods and mathematical analysis, all major sub-basins and valleys around sabalan be examined. Using main rate curved lines flection coefficient, with the height distance of 200 meters, and if necessary with shorter distance (50 meters), addressed to identify the part of mountain, that had been Indicate the location’s focus of geomorphological processes over time. To this end, For the 21 major basins of sabalan, prepared some table and relationship, which represent the way of arrangement of the transverse valley profiles at different altitudes is associated with processes. Studies in sabalan, suggest that in the height of 2800 meters has been the place of changes in geomorphological processes, over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coefficient of curvature
  • contour
  • levels
  • valleys
  • proces
  • Mountain Front’s sinusite