برآورد پتانسیل تولید رسوب در حوزه شادگان با استفاده از مدل اریفر و سلسله مراتبی

نویسنده

پژوهشکده آبخیزداری

چکیده

فرسایش خاک بعنوان مسئله ای اساسی برای کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته با اقلیم های مختلف، مطرح است. فرسایش از دو طریق آبی و بادی امکان پذیر است. در این مقاله با استفاده از دو روش اریفر و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی1(پایگانی)، میزان و شدت فرسایش خاک در حوضه شادگان در استان خوزستان برآورد شده است. برای این منظور از نقشه های مختلف مانند مدل رقومی ارتفاعی2 ، بارش ، کاربری اراضی ، شاخص NDVI وزمین شناسی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. نقشه نهایی برآورد فرسایش حاصل از دو روش به پنج گروه فرسایشی بسیارزیاد، زیاد ، متوسط، کم و بسیار کم ، بازطبقه بندی گردیده است. نتایج این تحقیق نشان داد که حدود 2/12 درصد از مساحت حوضه دارای شرایط بحرانی و میزان فرسایش بسیار شدید وشدید است. متوسط فرسایش خاک در سطح حوضه برابر با 8/2143تن بر هکتار درسال برآورد شده است. معادله رگرسیونی دو مدل، (96/0 R2=) را نشان داده است. روش پایگانی همراه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، رویه و ابزار توانمندی برای برآورد ، نمایش و پهنه بندی میزان فرسایش خاک است، مع الوصف در این رابطه می توان از روشهای جدیدتری نیز بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimate potential sediment yield In Shadegan Catchment with using of IRIFER and hierarchical models

نویسنده [English]

  • Alireza Habibi
چکیده [English]

Soil erosion is a major problem for developing countries with arid and semi-arid climate. These of erosion Is possible than two ways of water and wind. In this paper, with using of two methods irifer and hierarchical models, The rate and intensity of of soil erosion is estimated Shadegan Catchment. For this purpose, By using various maps alike DEM, rainfall, land use index, NDVI, Geology estimated Rate and intensity of soil erosion in GIS. Then final map erosion estimation Obtained from two methods were classified into five groups, very high ,high, medium, low, very low , results showed that About 12.2% of the watershed area of erosion is high and very high. And average soil erosion in the catchment area of 2143.8 Ton / Hectare / Year. In this Catchment Viewpoint erosion is crisis conditions and very severe. According to Correlation 0.96 was calculated regression equation In this research showed that AHP methods combined with use of GIS Procedures and tools for estimating, Display and Classification is Rate Soil erosion However In this respect also can be used recent methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correlation
  • hierarchical model
  • IRIFER model
  • Soil Erosion
  • Shadegan Catchment