شواهد ژئومورفولوژیکی تکتونیک فعال درطاقدیس پیکلا

نویسندگان

حکیم سبزواری

چکیده

منطقه مورد مطالعه، طاقدیس پیکلا، در جنوب غرب استان کرمانشاه واقع شده است. هدف این تحقیق بررسی شواهد ژئومورفولوژیکی تکتونیک فعال طاقدیس پیکلا و همچنین ارزیابی تاثیر تکتونیک درنوع و جهت اشکال ژئوموفولوژی منطقه مورد مطالعه میباشد. جهت دستیابی به هدف فوق، با استفاده از نقشه زمین شناسی 100000/1 منطقه، وضعیت ساختمانی و لیتولوژیکی منطقه تعیین شد. لندفرمهای ژئوموفولوژیکی با استفاده از تصاویر ماهواره ای کویک برد و همچنین مطالعات میدانی مشخص گردیدند. در این تحقیق شاخصهای مربوط به تکتونیکهای فعال مانند سینوزیته جبهه کوهستان، سطوح مثلثی شکل، فاصله بندی شبکه زهکشی، تراکم زهکشی، دره های ساغری شکل، انتگرال هیپسومتریک و مئاندر رودخانه مورد ارزیابی قرار گرفت. جبهه کوهستانی تقریباًمستقیم، سطوح مثلثی با قاعده طولانی و شیب زیاد، تراکم زهکشی پائین، الگوی زهکشی موازی، دره های ساغری شکل و مقدار بالای انتگرال هیپسومتریک در دامنه شمال شرق نشان می دهد این بخش طاقدیس از نظر تکتونیکی فعالتر از دامنه جنوب غربی طاقدیس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geomorphological indicators of active tectonics in Paykola anticline

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Zanganeh Asadi
  • Fariba Hemmati
  • Shahram Bahrami
چکیده [English]

The study area, Paykola anticline, is located in the southwestern part of Kermanshah Province. The aim of this research is to evaluate the Geomorphological indexes of active tectonics in Paykola anticline as well as to study the effect of tectonic in the form and direction of geomorphological landforms. To achieve the aim of study, the lithological and tectonic characteristics of study area were obtained based on 1/100000 geololgical map. Geomorphological landforms were identified by means of Quickbird imagery as well as field works. Geomorphological indexes of active tectonics such as mountain front sinuosity, triangular facets, river spacing, drainage density, wine-glass valleys, hypsometric integral and river meander were analyzed. The presence of fairly straight mountain fronts, triangular with long base and steep slope, low drainage density, parallel drainage pattern, wine-glass valley and higher hypsometric integral of northwestern limb show that this part of anticline is tectonically active than southwestern limb.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paykola
  • wine-glass valley
  • Tectonic
  • Wine
  • glass valley
  • hypsometric integral