توان سنجی نیروگاه بادی در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش فازی - ای.اچ.پی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی

نویسندگان

چکیده

باد به عنوان یکی از مظاهر انرژی‌های نو، برای جایگزین شدن سوخت‌های فسیلی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. استان سیستان و بلوچستان با توجه به وضعیت توپوگرافی و موقعیت نسبی خود یکی از مناسب‌ترین مکان‌ها برای احداث نیروگاه بادی می‌باشد. لذا در این پژوهش جهت پتانسیل‌سنجی احداث نیروگاه بادی در استان سیستان و بلوچستان، معیارها و زیر معیارهای مختلفی مدنظر قرار گرفته است. برای فازی‌سازی معیارها براساس نظرات کارشناسی و بررسی تحقیقات صورت گرفته، نقاط کنترل و نوع تابع فازی برای هر یک از لایه‌ها براساس درجه‌بندی عضویت آنها در محدوده‌ی صفر الی یک در نرم‌افزار IDRISI مشخص گردید. سپس با توجه به اهمیت تلفیق اطلاعات، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای وزن‌دهی به لایه‌ها انتخاب و به کمک نرم‌افزار Expert choice پیاده‌سازی گردید. سپس از نرم‌افزار ArcGIS، به منظور تحلیل فضایی و همپوشانی لایه‌ها استفاده شد و بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات، استان سیستان و بلوچستان، از نظر قابلیت احداث نیروگاه بادی به چهار سطح عالی، خوب، متوسط و ضعیف تقسیم گردیدند. در نهایت نتایج حاصله نشانگر آن است که مناطق عالی جهت احداث نیروگاه بادی در منطقه مورد بررسی، در محدوده شمال و شمال شرقی منطقه مورد مطالعه در ایستگاه زابل با مساحتی بالغ بر 64/1519851 هکتار یا 08543/0 درصد قرار دارد. علاوه بر این، مناطق خوب با مساحتی بالغ بر 12/2983473 هکتار یا 1677/0درصد از سطح منطقه مورد مطالعه، شامل ایستگاه‌های چابهار، غرب و شمال غرب زاهدان و قسمتهای جنوبی شهرستان زابل می‌باشد. همچنین در آینده می‌توان با احداث نیروگاه بادی در این مکان‌ها از انرژی تجدید‌پذیر باد که عاری از هرگونه آلودگی زیست محیطی می‌باشد، نهایت استفاده را برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of wind farm and Site selection of wind power in Sistan and Baluchestan province by using FUZZY-AHP in GIS

نویسندگان [English]

  • Mehdi Asadi
  • AliReza Entezari
چکیده [English]

The wind as one of the manifestations of renewable energies is very important for tabernacle instead of fossil fuels. The Sistan and Baluchestan province, according to its topography and position is one of the best places to build wind power plant. In this research, for potential evaluating of the wind power plants construction were considered different criteria and sub-criteria in the provinces of Sistan and Baluchestan. Criteria fuzzy modeling has been down based on expert opinions and survey researches, the control points and fuzzy function type of each layers based on fuzzy membership ranging from zero to one was applied by IDRISI software. Then, in order to the importance of the information integration, Analytical Hierarchy Process (AHP) for layers weighting was implemented by Expert choice software. So, the Arc GIS software were applied for spatial analysis and overlay the layers, after the data analyzed, Sistan and Baluchestan province divided into four levels: excellent, good, fair and poor, in terms of capability the wind power plants building. Finally, the results indicated that excellent areas for the construction of wind power plants in the study area are located in the north and north Este of the study area at Zabul station with an area exceeding 1519851/64 hectares. In addition, good areas are located around the Chabahar, west and North West Zahedan and parts of southern Zabul with an area exceeding 2983473/12 hectares. It is hoped that renewable energy of wind without any pollution could be utilized by the construction of wind power plants in these places ultimately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy-AHP method
  • potential evaluation
  • Wind power plants
  • fuzzy
  • AHP method
  • Geographic Information System