بررسی الگوی رقابت قدرت ها در دریای خزر

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به واسطه‌ی تغییر در ساختار نظام جهانی و نیز تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه‌ی خزر، شرایط ژئوپولیتیکی جدیدی بر این منطقه حاکم شد. از یک سو با ظهور کشورهای تازه استقلال یافته‌ی شوروی در اطراف این دریا، جغرافیای سیاسی منطقه دچار تغییر شده و به تبع روابط ژئوپولیتیکی منطقه نیز شکلی جدید به خود گرفت. از سویی دیگر، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به افزایش تلاش‌های ایالات متحده برای سلطه به مناطق تحت نفوذ شوروی سابق منجر شد. تلاش گسترده‌ی قدرت‌های فرامنطقه‌ای به ویژه ایالات متحده‌ی امریکا به منظور نفوذ و در نهایت سلطه بر منطقه؛ و نیز اقدامات قدرت‌های ساحلی و منطقه‌ای، به منظور دستبابی به منافع خود در خزر و جلوگیری از شکل گیری نظام تک قطبی به رهبری امریکا؛ صحنه‌ای از رقابت را در منطقه‌ی خزر سبب گردید. اینکه این رقابت‌ها چه فضایی را در منطقه‌ی خزر ایجاد کرده است؟ سؤال اصلی پژوهش حاضر است. این تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی و رویکردی توصیفی- تحلیلی به دنبال دستیابی به الگوی رقابت قدرت‌ها در منطقه‌ی خزر می باشد. در نهایت در الگویی از فضای رقابت در منطقه، عوامل موجد رقابت، قدرت‌های درگیر در این منطقه و فضای حاصل از این رقابت‌ها ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of powers competition pattern in caspian sea

نویسندگان [English]

  • Zahra Hosseini Sadat mahalleh
  • Zahra Ahmadypoor
  • Mohammadreza Hafeznya
چکیده [English]

Caspian region is on the receiver of Caspian Sea with five coastal states including of Iran, Russia, Azerbaijan, Turkmenistan and Kazakhstan - In the surrounding sea, due to having Common points in the features of natural geography, special location, political and cultural and historical background, is known as a geopolitical region. Following the collapse of the Soviet :::union:::, due to changes in the structure of global system and political geography of the region, a new geopolitical situation was created in the region. On one hand, with the emergence of the newly independent countries of the Soviet :::union:::, around the sea, the political geography of the region has changed and consequently, a new form of geopolitical relations was created in the region. On the other hand, the collapse of the Soviet :::union:::, led to the United States increase it's efforts for dominating the areas of Soviet influence. In order to influence and eventually dominate the region, extensive efforts of trans-regional powers was made, particularly by the United States of America as well as the actions of coastal and regional powers to get their interests in the Caspian and prevent the formation of a unipolar system that is led by America made a space of competition in the Caspian region. The main question of the research is that, what space is created by the competitions in the Caspian region. This research with methods of Library and Survey for this study and approach of Cross – sectional is Seeks to achieve a competition powers model in the Caspian region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition
  • Power
  • Geopolitics
  • Caspian Sea