برنامه‌ریزی مردم محور(مشارکتی) در مقیاس خرد شهری (محله) نمونه موردی :محله اسلام آباد زنجان

نویسندگان

چکیده

  اجرای هر طرح و برنامه‌ای درشهرها مراحل متعددی دارد .مراحلی که از مطالعات توصیفی، شناخت دقیق از منطقه، اولویت‌های ساکنان، ظرفیت‌های منطقه یا محل، نحوه و میزان مشارکت مردم را شامل شده و پس از این مراحل است که برنامه ریزان اقدام به تهیه برنامه کرده و مجریان آن را به صورت عملیاتی در می‌آورند. در این میان، برنامه ریزی در مقیاس کوچک شهر (محله) همراه با استفاده از نیروها و پتانسیل محلی و مشارکت و شریک قرار دادن مردم در روند تهیه و اجرای طرح‌ها می‌تواند گامی مؤثر در افزایش پایداری شهر وحذف چهره نامطلوب زندگی از محلات شهر، بویژه محلات اسکان غیر رسمی باشد، چرا که مصرف کنندگان نهایی طرح‌ها مردم هستند و به همین جهت، شریک کردن آنان در فرایند برنامه ریزی موجبات کارایی بیشتر طرح‌ها را فراهم آورده، در نتیجه نوید محله خوب، شهر خوب، کشور خوب را خواهد داد. این مقاله با مطالعه یکی از محلات اسکان غیررسمی شهر زنجان(محله اسلام آباد)به بررسی و سنجش قابلیت‌های محله در پیاده کردن برنامه ریزی مردم محور وارائه راهبردهای مورد نظر برنامه ریزی پرداخته است. در این مقاله با مطالعه میدانی و کتابخانه ای‌این نتیجه حاصل شد که رویکرد مردم محوری در برنامه‌ریزی شهری در شرایط موجود شهرهای ایران با تکیه بر پتانسیل‌های مشارکتی مردم در محلات شهری (بویژه محلات اسکان غیررسمی‌) نفش مهمی در افزایش پایداری برنامه ریزی و پایداری شهر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Based people (participating) planning in tiny scale city (Neighborhood) (Case Study: Islam Abad Zanjan)

چکیده [English]

Execution of every planned program in cities has different process. Process involves inhabitant's preferences, capacity of area or neighborhood, scale of people participation. After these strategies plans will prepared and executors apply them. Planning in city scale considering potentials of area and participation of people is very important stage to eliminate undesirable appearances of cities, spatially informal settlement neighborhoods for increasing city stability. Because of main users of these plans are people participating of people in this process due to good neighborhood, there for city and good country. In this article has been studied an informal neighborhood of zanjan city (islamabad) and investigated the capacity of neighborhood to execute a people based plans. Result of this study based on field and library showed that people based planning in city planning of iran emphasizing participation of people in city neighborhood (specially informal settlement neighborhood) has important role in sustainable planning and city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participating planning
  • Social Capital
  • Participation
  • Islam Abad