شناسایی گونه هواهای جزیره ابوموسی

نویسندگان

چکیده

برای شناسایی گونه هواهای جزیره ابوموسی، داده‌های روزانه 69 متغیر اقلیمی(سمت باد،تندی باد، دمای خشک، دمای تر، دمای کمینه و بیشینه، میانگین دمای روزانه، بارش، نم نسبی، فشار تراز ایستگاه، ابرناکی، دیدافقی، فشار بخارآب و ...) این ایستگاه در طول سال‌های 1362تا 1388 بررسی شد. ابتدا پایگاه داده‌ای از متغیرهای مورد بررسی در نرم افزار متلب ایجاد شد. این پایگاه داده شامل رخدادهایی بود که مقدار متغیرهای مورد بررسی به طور کامل در آن ثبت شده بودند. در مرحله بعد روی آرایه داده‌های استاندارد شده (69*9311) که سطرهای آن معرف تعداد روزها و ستون‌های آن عناصر اقلیمی می باشند یک تحلیل خوشه‌ای (CA) به روش ادغام «وارد» صورت گرفت و شش گونه هوا برای ایستگاه ابوموسی به دست آمد و در نهایت برای هر کدام از گونه‌ها یک روز به عنوان روز نماینده انتخاب و ویژگی‌های پیایی، رخداد و فراوانی سالانه و ماهانه آن‌ها محاسبه و مشخص گردید . بر این اساس گونه هوای گرم و مرطوب و شرجی به عنوان غالب‌ترین، همگن‌ترین و با ثبات‌ترین گونه شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of weather types of Abumusa Island

نویسندگان [English]

  • Seyed Abolfazl Masoodian
  • Seyed Abolfazl Masoodian
  • Nahid Atashi
چکیده [English]

In this research the daily data of 69 climatic variables (wind direction, wind speed, dry temperature, wet temperature, maximum and minimum temperature, average daily temperature, precipitation, relative humidity, station level pressure, cloudiness, horizontal visibility, vapor pressure, …) of Abumoosa synoptic station during the years 1362-1388 were studied. Initially, a data base of variables was created in MATLAB software. In the next stage a cluster analysis applied on the standardized data matrix (9311*69) using Ward method. In this matrix rows indicate the days and the columns the synoptic variables. Finally six weather types were revealed and consequently, for each (weather) type a day was chosen as the representative of that weather type. Then the statistical characteristics of the weather types calculated. Additionally successiveness, occurrence, and yearly and monthly frequency of the weather type were calculated and studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weather type
  • Cluster analysis
  • Abumoosa Island