اولویت بندی مسیرهای اصلی گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از مدل های TOPSIS و AHP

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

توجه به مسیرهای گردشگری به منظور جذب توریسم در یک منطقه می تواند ضمن درآمد زایی، باعث ارتقای کیفیت زندگی جامعه میزبان شود. یک مسیر گردشگری علی رغم داشتن جاذبه ها و منابع متعدد گردشگری در طول مسیر نیاز به برنامه ریزی راهبردی دارد. استان چهارمحال و بختیاری از جمله استان هایی است که با دارا بودن شرایط و امکانات مناسب فرهنگی و تاریخی و جاذبه های طبیعی وگردشگری یکی از قطب های توریستی کشور می باشد اما با این وجود به طور شایسته نتوانسته از این فرصت به صورت بهینه استفاده نماید. این مقاله با هدف اولویت بندی مسیرهای گردشگری استان چهار محال و بختیاری مورد مطالعه قرار گرفته است.روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و از نوع کمی و کیفی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از آمار رسمی بدست آمده است، سپس با استفاده از مدل TOPSIS و همچنین وزن دهی به شاخص ها و زیر شاخص ها از طریق مدل AHP به رتبه بندی مسیرهای 6گانه گردشگری استان چهار محال و بختیاری پرداخته شده است . نتایج حاصل ازTOPSIS نشان می دهد که بین مسیرها نابرابری وجود دارد و مسیر شماره 1 دارای رتبه اول و مسیر شماره 4 دارای رتبه آخر است . میانگین امتیاز ها نشان می دهد که مسیرهای شماره 1 و5 دارای امتیاز بالاتر از میانگین ، مسیرهای شماره 5 و 3حول میانگین و مسیرهای 2و4 پایین تر از میانگین هستند. در نهایت راهکارهای لازم برای از بین بردن عدم تعادل در مسیرهای گردشگری و ارائه پیشنهادات لازم پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preference Main Route Tourism of Charmah Bakhtiyari County Using Topsis and AHP Models

نویسندگان [English]

  • Hamid Saberi
  • Maryam Aflaki
چکیده [English]

According to tourism routes for attract tourist in an area can also is generate income, improve the quality of life of the host society . A tourism route, despite having numbers of attractions and tourism resources along the way needs are strategic planning . This paper aims to prioritize tourism routes have been studied in Chahar Mahal and Bakhtiari. Methodology cross - quantitative and qualitative. Data for this study were obtained from official statistics based on 40 key indicators. required is obtained from official statistics, the TOPSIS model, and the weighting of criteria and sub-criteria, the AHP model to rank trails and 6 filed Chahar Mahal and Bakhtiari province tourism deals. TOPSIS results show that there are disparities between routes and route 1 has first out and route number 4 ranking last Average rating indicates a higher than average routes1 and 5,5 and 3 routes and paths around the mean and 2 and 4 are below average .The necessary solutions to eliminate imbalances in tourism routes and proposals to be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preference
  • Tourism Route
  • TOPSIS and AHP
  • Chahar Mahal and Bakhtiari