بررسی و ارزیابی سازه های مؤثر بر کشاورزی پایداری (مطالعه موردی: برنج‌کاران شهرستان شیروان چرداول، استان ایلام)

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

کشاورزی پایدار یکی از مهم‌ترین جنبه‌های توسعه پایدار است که امروزه یکی از سیاست‌های مهم بخش کشاورزی کشورها، دست‌یابی به یک نظام کشاورزی پایدار است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف کلی شناسایی عوامل مؤثر بر کشاورزی پایدار در شهرستان شیروان و چرداول انجام شده است. این تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کشاورزانی است که در سال زراعی 90-1389 در شهرستان شیروان و چرداول به‌طور تخصصی به کاشت برنج مشغول بوده‌اند (2550N=). از میان این کشاورزان، تعداد 185 نفر به -روش نمونه‌گیری طبقه‌ای چند مرحله‌ای با استفاده از فرمول کوکران به‌عنوان نمونه‌های آماری انتخاب شده‌اند. برای تعیین قابلیت اعتبار و اعتماد ابزار تحقیق، پیش‌آزمون (30 نفر خارج از نمونه اصلی) انجام گرفت که ضرایب به‌دست آمده در مجموع نشان‌دهنده مورد اعتماد (789/0) و اطمینان (932/0) بودن پرسشنامه‌ی پژوهش است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که 82/67 درصد از برنج‌کاران دارای دانش کشاورزی پایدار در سطح متوسط بوده، و حدود 01/42 درصد، دارای نگرش متوسط نسبت به پایداری کشت برنج هستند. همچنین، بین پایداری کشت برنج و متغیرهایی مانند، سن، وسعت اراضی تحت تملک، وسعت اراضی زیرکشت برنج، مشارکت اجتماعی، دانش کشاورزی پایدار، نگرش نسبت به کشاورزی پایدار، میزان تماس‌های ترویجی، میزان تحصیلات یک رابطه مثبت معنی‌دار در سطح 95 درصد وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation analysis of factors affecting sustainability of rice cultivation in the Shirvan Chardavol Township– Ilam

نویسندگان [English]

  • Seyed Hedayatollah Nouri
  • Davood Jamini
  • Alireza Jamshidi
  • Isa Bahari
  • Nosart Moradi
چکیده [English]

One of the most important aspects of sustainable development is sustainable agriculture. Therefore, nowadays, achieving a sustainable agricultural system is an important policy in agriculture department of countries. The main objective of this study is identifying factors affecting stability of rice cultivation in the city of Shirvan and Chardavol in Ilam province. This study was a survey and is descriptive correlation. Chardavol of rice production in the region is considered as a case study area has been selected. . The city Rice planter N=2550 number of Shirvan Chardavol Township of Ilam province, one of the most effective areas persons were selected as the statistical community. Among these 185 people sampling stratified Multi-stage random using the formula Cochrane (d = 0.07 and p = q = 0.5) as sample statistics were selected for collecting the required information from farmers, a questionnaire, developed Content validity was confirmed by the panel of experts. Finally, data acquired using a special formula of Cronbach alpha software SPSS, credit research questionnaire for all sections 0.80, respectively. The results showed that most of farmers Rice planter are middle-aged and illiterate. The results also show that 67.82 percent of Rice planter has the middle of knowledge aboute sustainable agriculture and most of them are nearly 42.01 percent, a moderate attitude towards sustainable rice cultivation. The results of the correlation between variables shows a significant negative relationship between the stability of rice cultivation with age, farming experience, there is a history of rice cultivation, there is also a significant positive relationship between rice cultivation and variables such as stability, extent of lands owned, area of land under rice cultivation, social participation, sustainable agriculture knowledge, attitude, level of promotional contacts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cluster analysis
  • Sustainable Culture
  • Sustainable Agriculture
  • Rice planter
  • Shirvan Chardavol