ارزیابی تناسب مکانی- فضایی طرح مسکن مهر شهر یزد

نویسندگان

چکیده

با توجه به تأثیرات بلندمدت طرح مسکن مهر بر سیما و عملکرد شهرها لازم است احداث آن‌ها با توجه به عوامل و عناصر جغرافیایی و معیارهای برنامه ریزی شهری صورت پذیرد تا در عملکرد و کیفیت زندگی شهری تأثیر مثبت داشته و از این طریق سبب کاهش هزینه‌های اقتصادی- اجتماعی و اکولوژیکی گردد. از این رو، این پژوهش به تحلیل و ارزیابی تناسب طرح مسکن مهر شهر یزد بر اساس معیارهای مکانی- فضایی می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث شیوه مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی شکل گرفته است. به منظور گردآوری اطلاعات این پژوهش از روش اسنادی مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و گزارشات و اسناد تصویری مانند نقشه‌های تفکیکی و پایه رقومی و غیر رقومی و همچنین روش میدانی شامل مشاهدات میدانی استفاده شده است. در راستای ارزیابی تناسب مکانی- فضایی پروژه های مسکن مهر، سه فرضیه مطرح شده است. به منظور اثبات فرضیات پژوهش، استانداردهای مکانی- فضایی کاربری زمین در سه قالب مشخصات مربوط به سازگاری کاربری های پیرامون طرح مسکن مهر، آسایش مکانی پروژه های مورد مطالعه و مطلوبیت محل استقرار این پروژه ها طبقه بندی گردید و با استفاده از توابع Spatial Analysis، Network Analyst و تحلیل Buffering و نیز سایر کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی اقدام به تحلیل تناسب مکانی پروژه‌های مسکن مهر گردید. نتایج ارزیابی حاکی از آن است که بین مکان گزینی پروژه های مورد مطالعه و معیارهای سازگاری، آسایش و مطلوبیت تناسب وجود دارد و مکان گزینی این پروژه ها در شهر یزد بر اساس اصول و معیارهای برنامه ریزی شهری شکل گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Spatial- locative appropriateness of Yazd's Mehr Housing Plan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rezaei
  • Yaghoub Kamaiezade
چکیده [English]

Considering long term impacts of Mehr housing plan on appearance and performances of cities, it is necessary that their construction will be done on the basis of geographical elements and Criteria of urban planning in order to have positive impacts on urban quality and performance and reduce the ecological, social, and economical costs. Therefore, this research analyzes and evaluates appropriateness of Yazd's Mehr housing plan according to the spatial-locative criteria. Present research is applied in terms of goal and is descriptive-analytical in regard of study method and way of implementing. In this research, documentary approach based on library studies and reports and pictorial documents such as disaggregated maps and numeral and non-numeral basis as well as field approach including field observations have been used for collecting information. In this study, spatial-locative standards of land using have classified in terms of characteristics related to compatibility of land using surrounding Mehr housing plan, locative comfort of under study projects and desirability of location of constructing these projects. Then locative appropriateness of Mehr housing projects analyzed using spatial analysis, network analysis and buffering analysis as well as other geographical information systems. The results of evaluation suggest that there is congruence between selecting places of under study projects and compatibility, comfort, and desirability. They also suggest that projects have been formed according to the principles and criteria of urban planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mehr Housing
  • spatial-locative appropriateness
  • Spatial
  • locative appropriateness
  • compatibility
  • comfort
  • desirability