مدلسازی فرسایش خندقی در حوضه آبریز دیره با استفاده

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه یزد

چکیده

وجود دانش فنی و نظری برای تشخیص خندق ها، به تمیز مناطق خندقی روی نقشه توپوگرافی و مدل رقومی آن کمک می کند. به هر حال، توانایی استفاده از نقشه‌ی توپوگرافی( مدل رقومی ارتفاعی) برای شناسایی موقعیت خندق‌ها نیازمند دانش لازم در مورد فرآیند خندق زایی و فراوانی خندق‌ها است. تحقیق حاضر به منظور مدل‌سازی مناطق مستعد خندق‌زایی در حوضه‌رودخانه دیره انجام شده است. مواد و روش‌های مورد استفاده در این تحقیق شامل استفاده از لایه‌های مدل رقومی ارتفاع (DEM) و لایه‌های ثانویه استخراج شده از آن، شاخص توان آبراهه‌ای ((SPI، کاربری اراضی، آبراهه‌ها، لیتولوژی و راههای موجود در حوضه و جمع‌آوری داده‌های میدانی بوده است. داده‌های مذکور در محیط ARC GIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از آن توسط آزمون کای اسکویر بررسی شد. براساس نتایج به دست آمده از این تحقیق در حوضه‌ی آبریز دیره از مجمو ع 8 عامل بررسی شده، 5 عامل(شیب، انحنای افقی شیب، کاربری اراضی، فاصله از جاده‌ها، لیتولوژی) به عنوان عوامل مؤثر در تولید خندق شناسایی شدند. از میان این پنج عامل، کلاس شیب 0 تا 1/4 درجه که از مجموع مساحت حوضه دیره حدود 22/33 درصد آن در این فاصله قرارگرفته است بیشترین تأثیر تولید خندق را در این حوضه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling gully erosion in Dyreh catchment

نویسندگان [English]

 • Khadijeh Moradi 1
 • Mozhgan Entezari 1
 • Saeed Olfati 2
چکیده [English]

There are technical and theoretical knowledge of the gully, ditch the clean areas on topographic maps and digital models that will help. However, the ability to use maps (DEM) to identify the location and frequency of gully requires knowledge about the process of creating a moat.The present study modeled gulliation prone areas in Dyreh river basin done. Materials and methods used in this research involve the use of layers of digital elevation model (DEM) derived from secondary layers, it can stream power index (SPI( and roads in the basin lithology and field data collection was. The data were analyzed in ARC GIS, and the results were analyzed by chi-square test. Based on the results of the study Dyreh catchment as the eighth factor, the five factors (slope, horizontal curvature, slope, land use, distance from roads, lithology) were identified as factors in producing dike. Among the five factors, slope grade 0 to 4/1 degree of Dyreh basin of approximately 33/22% of this has been the most effective in producing dike basin.

کلیدواژه‌ها [English]

 • chi-square test
 • Modeling
 • stream power index
 • DEM
 • GIS
 • chi
 • square test
 • Dyreh catchment