دوره و شماره: دوره 30، شماره 117، اردیبهشت 1394 
سنجش ضریب عمران پذیری روستاهای بزرگ شهرستان روانسر

صفحه 85-102

آرزو شفاعتی؛ یوسف قنبری؛ محسن شایان؛ کیومرث ملکی


پیش بینی تبخیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیگنالهای اقلیمی در حوضه دز

صفحه 261-274

امیر گندمکار؛ مجید منتظری؛ عنایت اله رحمتی؛ مهران لشنی زند