پهنه بندی درجه خطرپذیری رخداد پدیده های اقلیمی مه و طوفانهای گردوغباردر شبکه جاده ای کشور با استفاده ازداده های ماهواره ای

نویسنده

هواشناسی

چکیده

در این تحقیق به منظور شناسایی مناطق مستعد رخدادمه و طوفان‌های گرد و غبار،تعداد روزهای همراه با دید کمتر از 1 کیلومتر و همراه با گرد و غباراز 95 ایستگاه همدید کشور در دوره آماری 1990- 2007 استخراج و سپس نقشه فراوانی رخداد قابلیت دید کمتر ازیک کیلومتر در شبکه جاده ای پس از دورن‌یابی توسط روش Spline در محیط ArcGIS در گستره کشور تهیه گردیده است.همچنین با تحلیل طیفی باندهای مادون قرمز و مرئی تصاویر سنجنده SEVERI از ماهواره MSG، نقشه درصد ابرناکی هوا درسطح زمین و ضخامت نوری ابرهای با ارتفاع پایین به عنوان شاخص مناطق مه‌گیر و ابرهای استراتوس با ارتفاع پایین در جاده‌های کشور برای دوره آماری 1980- 2010 ارائه شده است. برای استخراج توزیع مکانی رخداد طوفان‌های گرد و غبار نیز از داده های ماهواره‌ای مادیس و شاخص‌ ضخامت اپتیکی آئروسل (AOT) برای دوره آماری 2000- 2010 استفاده شده است.با توجه به نتایج، بیشترین درصد فراوانی رخداد قابلیت دید کمتر از یک کیلومتر در ناحیه خزری و شمال غربی کشور ناشی از مه و در نواحی جنوب غرب و شرق کشور ناشی از گردوغبار است.بیشترین درجه خطرپذیری به لحاظ پتانسیل مه خیزی در شبکه جاده ای کشور نیز در جنوب و جنوب غرب ناحیه خزری و از منظر رخدادگرد و غبار در غرب تا جنوب کشور و درمحدوده شمال شرقی ناحیه خزری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zoning Risk Degree of Climatic Phenomena and Dust Storms in Roads Network of the Country Using Satellite Data

نویسنده [English]

  • Mohammad Bagher Behyar
چکیده [English]

In this study, a number of 95 synoptic stations of the country were extracted in a statistical period (1990-2007) in order to identify fog-prone areas and dust storms with vision less than one kilometer along with the dust. Then, frequency map of the event, with vision less than one kilometer was provided by Spline method in roads network in Arc GIS environment. Also, air cloudy percentage map at land surface and optional thickness of clouds with less height and stratus clouds with low height has been presented in roads of the country for a statistical period (1980-2010) using spectrum analysis of infrared and visible bands measured with SEVERI from MSG satellite. In the same direction, Madys satellite data and Aerosol Optical Thickness (AOT) is used for statistical period (2000-2010) for extraction of spatial distribution of dust storms.
With due observance to the results, maximum percentage of frequency of event with capability of vision less than one kilometer is related to the fog in Caspian and northwest area of the country. In addition, maximum percentage of frequency of event with capability of vision, less than one kilometer, is related to the dust in southwest and southeast part of the country.
The maximum degree of risk in terms of fog-prone area in roads network of the country is related to the south and southwest area of the Caspian region while the maximum degree of risk in terms of dust-prone area is related to the west to south part of the country (northeast part of Caspian area).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fog
  • Dust Storm
  • Satellite Data
  • Spline Interpolation Method
  • Arc GIS
  • Hazards Zoning