تأثیرات شهرک صنعتی خیام بر کیفیت ذهنی زندگی روستاییان نیشابور

نویسندگان

دانشگاه زابل

چکیده

استقرار صنعت در مناطق روستایی در قالب شهرک‌های صنعتی سبب جذب نیروی جویای کار در مناطق روستایی شده است و زمینه مناسب جهت ایجاد تحول در وضعیت زندگی روستاییان را فراهم می‌آورد. لذا بطور کلی می‌توان گفت احداث شهرک‌های صنعتی اشتغال پایدار، دسترسی به رفاه بیشتر و بهبود کیفیت زندگی را برای روستاییان به همراه دارند. یک سوال اساسی، در این ارتباط این است که اساساً ایجاد شهرک‌های صنعتی چه تاثیراتی بر کیفیت زندگی روستائیان می‌تواند داشته باشد؟ بنابراین هدف این پژوهش، سنجش تأثیرات شهرک صنعتی خیام بر کیفیت ذهنی زندگی روستاییان نیشابور با استفاده از روش‌های توصیفی- تحلیلی است. در این میان شاخص‌های ذهنی کیفیت زندگی به سنجش سطح رضایت افراد و گروه‌ها می‌پردازد. جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای، مقالات علمی-پژوهشی، مشاهدات میدانی، تنظیم پرسشنامه است. اطلاعات بدست آمده از این مراحل با استفاده از نرم افزار spss، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که، با توجه به آزمون t تک نمونه‌ای با سطح معناداری بدست آمده، 0.000= sig و مقدار 165/46 t = شهرک صنعتی خیام بر افزایش کیفیت زندگی روستاییان مؤثر بوده است. آزمون رتبه‌ای ویلکاکسون گویای آن است که میان کیفیت ذهنی پاسخ دهندگان در قبل و بعد از اشتغال در شهرک تفاوت معناداری وجود دارد چرا که 71/77 درصد از پاسخ دهندگان اعلام نمودند که کیفیت ذهنی زندگی آن‌ها بعد از اشتغال در شهرک بهبود یافته است و 82/4 درصد از پاسخ دهندگان اعلام نمودند که شاخص‌های کیفیت ذهنی زندگی آنان در دوره قبل و بعد از اشتغال در شهرک صنعتی تغییر نکرده است و 47/17 درصد نیز اعلام داشتند که شاخص‌های کیفیت زندگی آن‌ها قبل از اشتغال در شهرک مطلوب‌تر از بعد از اشتغال در شهرک صنعتی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

assess effects of Khayyam Industrial Township on the quality of Neyshabur Villagerʼs lives

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Reza Mirlotfi
  • massomeh mollanorozi
چکیده [English]

  establishment of industries in rural areas in the shape of industrial Township is recruiting job seekers in these areas and it provides areas for change in the status of rural life. So generally speaking, the construction of industrial Township sustainable employment carries access to greater prosperity and improved quality of life for the villagers. A fundamental question in this connection is, the establishment of industrial zones is essentially what the impact on the quality of rural life can be? therefore , the aim of this study is to assess the effects of Khayyam Industrial Township in the subjective quality of life of villagers using cross - sectional. The subjective quality of life indicators concern to measure the level of satisfaction of individuals and groups. Gathering information and data through documentation and library studies, scientific papers - research, field observations, a questionnaire setting. Information obtained from the use of spss software , were analysed. The results showed that, the one sample t test obtained with significance level ,sig=0.000 and t=46/165. Khayyam Industrial Township was effective on enhancing quality of life for rural. Wilcoxon rank test indicates that there are significant differences between the subjective quality of respondents before and after the settlement of employment . The %77/71 of respondents declared that the subjective quality of life has improved after working in the industrial estate, and 4/82 percent of the respondents declared that the indicators of subjective quality of life before and after the period of employment in the industrial Township has not changed, and 17/47 percent stated that their quality of life indicators were more favourable prior to employment of the industrial Township .  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Township
  • subjective quality
  • Neyshabur Villagerʼs