تحلیل فضایی دمای شهر شیراز در فصول گرم و سرد با بکارگیری تحلیل‌های آماری و تصاویر ماهواره ای

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این پژوهش داده های دمایی روزانه ایستگاه همدید شیراز از تاریخ 1951 تا 2010 در بازه زمانی 60 ساله مورد بررسی قرار گرفت. سپس میانگین روزانه دما به میانگین پنج روزه پنجک تبدیل گردید. نتایج حاصل از تحلیل خوشه ای بر روی فواصل اقلیدسی به روش وارد چهار فصل متمایز دمایی را مشخص می نماید، بر این اساس دوره گرم از 18 خرداد (هشتم ژوئن) آغاز و در 7 شهریور (29 آگوست) به پایان می رسد، همچنین دوره سرد از هفده آبان (8 نوامبر) شروع و تا هشتم فرودین (28 مارس) ادامه پیدا می کند.
بعد از تعیین فصول بر اساس تصاویر سنجنده TM ماهواره LANDSAT دامنه های دمایی (دمای سطح زمین ) و میزان شاخص پوشش گیاهی NDVI برای هر دو فصل گرم و سرد با استفاده از نرم افزار9.2 ERDAS IMAGING در تاریخ های 6 دسامبر 2010 و 15 ژوئیه 2010 به ترتیب جهت فصول سرد و گرم تهیه و ارزیابی و محاسبه تفاوت های آن به کمک نرم افزار ARCGIS 9.3 انجام پذیرفت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis temperatures the city of Shiraz in the warm seasons and cold using statistical Analysis and satellite images

نویسندگان [English]

  • Mahdi Narangifard
  • Davoud Ashorlo
  • Mahmoud Ahmadi
چکیده [English]

In urban areas the world over the past several decades was associated with an exponential growth of population, which led to widespread changes in land use urban and land cover. Therefore, in this study, the daily temperature data from 1951 to 2010 at the synoptic station Shiraz 60-year period were reviewed. Then the average daily temperature average was five days into quintile. Results of cluster analysis on Euclidean distances Ward four distinct seasons using the thermal shall be specified, Based on this warm period began on June 8 and ends August 29, the cold period beginning on November 8 and will continue until March 28.
after determine the season LANDSAT satellite TM sensor images on using temperature range (Land Surface Temperature) and vegetation index NDVI For both warm and cold seasons using the software ERDAS IMAGING 9.2 On a 6 Dec. 2010 and 15 Jul. 2010 In order to calculate the difference between warm and cold seasons, and its preparation and assessment the software ARCGIS 9.3 done. Results showed that the temperature distribution patterns in different seasons, Thus the heating season in the lower temperature range relevant for vegetation But in the cold season is concentrated in northern and north-west, which includes the towns of West and West Slopes Northern Highlands

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Analysis
  • land surface temperatures
  • cold and warm seasons
  • satellite images
  • city of Shiraz