تبیین وضعیت و شناخت عوامل مؤثر بر تخلفات ساختمانی در کلانشهرهای ایران (مطالعه موردی: مناطق 15 گانه شهر اصفهان)

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

همگام با رشد روزافزون جمعیت و توسعه شهرنشینی، شهرها در شرایط کنونی، با مشکلاتی ازجمله کمبود مسکن و سایر خدمات رفاهی روبه روهستندکه همین امر خود عامل افزایش تخلفات ساختمانی در شهرها به ویژه در کلانشهرها، شده است و این معضل به علت فقدان نظارت کافی بر ساخت و سازهای شهری تشدید شده است. تخلفات ساختمانی یکی از مسایل مهم شهرها است که برخورد با آن و حل آن به آسانی امکان پذیر نیست. یکی از راه حلهای اصولی و ممکن، تلاش برای پیشگیری از وقوع آنها و کاهش زمینه های وقوع این گونه تخلفات در سطح شهرها است. هدف از این مقاله، تحلیل تخلفات ساختمانی در مناطق شهر اصفهان و تبدیل آنها به عوامل معنی دار می باشد. روش پژوهش "توصیفی، قیاسی و تحلیلی" است و از تحلیل تطبیقی نیز استفاده شده است. روش تحلیل در این پژوهش، تحلیل مقایسه ای بین مناطق 15گانه شهر اصفهان و استفاده از تکنیک تحلیل عاملی است. در این پژوهش با استفاده از آمار اخذ شده از معاونت معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان، به بررسی تخلفات ساختمانی در مناطق 15 گانه شهر اصفهان و سپس استخراج 8 عامل جدید از 52 عامل موجود(انواع تخلفات ساختمانی)، پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد: 1- در دوره زمانی مورد مطالعه از سال 1387 تا 1391، میزان تخلفات ساختمانی در مناطق شهری اصفهان نه تنها کاهش نیافته، بلکه با افزایش نیز رو به رو بوده است.2- براساس تخلفات صورت گرفته در شهر اصفهان، 52 نوع تخلف صورت گرفته است که با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی به 8 عامل کاهش یافت و با توجه به متغیرهای موجود به ترتیب 8 عامل: تخلفات ارتفاعی و احداثی، تخلفات پروانه ساخت، تخلفات کاربریهای تجاری، تخلفات اجحاف ، تخلفات دید و اشراف ، تخلفات درها و پله ها، تخلفـات اضـافه ساخت، تخلفـات تغییر کـاربری استخـراج شد که این 8 عـامل 45/84 درصد از واریانس جـامعه را پوشش می دهد. 3- بیشتر تخلفات ساختمانی صورت گرفته در شهر اصفهان، مربوط به تخلفات ارتفاعی و احداثی، تخلفات پروانه ساخت و تخلفات مربوط به کاربری های تجاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the situation And Recognition factors affecting on the Building Violations in the Metropolises of Iran (Case Study: 15 Regions of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Sara Mirzaei
  • Jamal Mohammadi
چکیده [English]

Today, along with population growth and urban development, we are facing with problems including shortage of housing and other welfare services which has been a factor to increase the building violations in cities and Due to lack of adequate supervision on urban constructions،this problem is exacerbated. One of the important issues in cities is building violations that confront and solve it, simply is not possible. One of the possible solutions is an effort to prevent and reduce the occurrence of these violations in cities. In this research by using the data taken from the Department of Architecture and Urban Construction from 1390/1/1 to 1391/7/24, has been investigated the distribution of building violations in the 15 regions of Isfahan City. Purpose of this paper is analyzes the spatial distribution of building violations in the regions of Isfahan City. The research method is, "descriptive – comparative and analysis". Analysis method in this research is comparative analysis of 15 areas of Isfahan and the use of factor analysis and cluster analysis techniques. The results of this study indicate that: 1- In the period studied, 1387 to 1391, the rate of the building violations in urban areas of Isfahan increased. 2- According to the violations took place in the city, 52 types of violations have been made that by using the technique of factor analysis was reduced to 8 factors and considering the variables, respectively 8 factors were extracted: height and construction violations, construction document violations, commercial applications violations, extortion violations, violations of vision and nobility, violations of doors and stairs, added manufacturing violations, transform violations. The 8 factors covers the 84/45% of the variance of Society.3- Most of building violations occurred in the Isfahan city is concerned with the height and construction violations, construction document violations and commercial applications violations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building Violations
  • Made 100
  • Factor Analysis
  • Isfahan city