سنجش ضریب عمران پذیری روستاهای بزرگ شهرستان روانسر

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پیش رو در روند این تحقیق، بررسی و جستجوی راهکاری برای ممانعت از مهاجرت روستاییان به شهر بوده استکه سالیانه نزدیک به صدخانوار از جمعیت روستاههای این شهرستان به مرکز شهرستان و مرکز استان مهاجرت می کنند.روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی، اسنادی و تحلیلی بوده و جامعه آماری مورد مطالعه روستای بالای 300 نفر جمعیت از شهرستان روانسر، از توابع استان کرمانشاه می باشد. شاخص های مورداستفاده قرار گرفته در این پژوهش، شاخص بهداشتی، آموزشی، ارتباطات جاذبه های گردشگری و زیرساختی می باشد. داده‌های مورد نیاز با بهره‌گیری از منابع آماری مربوط به سالنامه آماری سال 1390و مشاهدات میدانی، گردآوری شده است. تکنیک به کار رفته در این مقاله، DC=PF/NFضریب عمران پذیریمی باشد و همچنین از نرم افزارهای Excelجهت تحلیل داده ها و نرم افزار Arc GIS جهت پیاده کردن نتایج پژوهش بر روی نقشه استفاده گردیده است. نتایج تحقیق، نشان دهندۀ شکاف زیاد میان روستاهای مورد تحلیل شهرستان روانسر و توسعۀ نامتعادل در این روستاها، با توجه به شاخص های مورد استفاده است. بر این اساس روستاهای نهرابی حسن آباد و قوری قلعه نسبت به روستاهای دیگرتوسعه یافته تر و ضریب عمران پذیری در این روستاها در بالاترین سطح ممکن قرار دارد و روستاهای دیگر در پایین ترین سطح قرار داشته و سرمایه گذاری در این گونه روستاها احتمالا با شکست مواجه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Coefficient of Development ability of Larg Villages of Ravansar

نویسندگان [English]

  • Arezo Shafaati 1
  • Yousef Ghanbari 2
  • Mohsen Shayan 2
  • Kiomars Malaki 1
چکیده [English]

All branches of human science, each one has considered and analyzed the factor of development. Nearly every year hundreds of families from rural populations migrated to the city center to city center Meanwhile, the only the field of science which can judge and discuss about human- environment relationship by the tools of developmental concept is geography that study regional sustainable development, classification of regions and counties of a country according to have different characteristics of development. But, here, what actually emphasis on, is the right of equal development for the needs of generations living at present and future. The processes of development is a poverty eradication, the reduction of discrimination and unequal differences in the society and everyday human communal life, also the decreasing of unsustainable production and consumption patterns, the selecting of appropriate demographic politics, the enhancing of public awareness and so on. The methodology applied in the article, regards to the objectives of this study is analytic and descriptive one and studied samples and sampling are villages above 300 people available in the county of Ravanser in the Kermanshah Province and indicators required for this study are educational, sanitation, communicational characteristics, infrastructures and tourist attractions. The data and information has been collected and gathered by statistical resources such as statistical annual reports for the year of 2012. DC=PF/NF, th technique used in the article are the ratio of development and also some software like Excel has been used for analyses and Arc GIS has been applied for deploying and scattering of the results into map. The results showed big gaps in terms of development and unbalance progress among villages of the County according to utilized indicators. Accordingly, some rural places such as Hassan Abad, Quri Galah and Zaloo Abad are more developed villages than others and the ratio mentioned above in these villages are the highest and, therefore, other villages are in the lowest level hence investment in such villages will probably face with fail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • village
  • Development
  • the ratio of development
  • investment security
  • Ravansar