تحلیل تأثیر شبکه‌های اجتماعی درکارکرد فضایی خدمات روستایی مورد:دهستان شیروان(شهرستان بروجرد)

نویسندگان

.دانشگاه سیستان وبلوچستان

چکیده

چکیده امروزه شناخت و تقویت شبکه‌‌های اجتماعی و خدماتی موجود در سکونتگاه‌های روستایی و مدیریت آگاهانه‌ی امکانات و خدمات به عنوان یکی از خط و مشی‌های برنامه‌ریزی توسعه‌ی روستایی نه تنها به توزیع بهینه‌ی امکانات و منابع در نواحی روستایی یاری می‌رساند بلکه انسجام کالبدی و ساختار فضایی مناسب سکونتگاهی را در پی خواهد داشت. دهستان شیروان که محدوده‌ی مورد پژوهش را تشکیل می‌دهد یکی از 7 دهستان تشکیل دهنده‌ی شهرستان بروجرد و بزرگ‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی خدماتی در کارکرد فضایی خدمات روستایی دهستان است. به منظور دست‌یابی به هدف پژوهش، برای هرکدام از جریانات و روابط اجتماعی- فرهنگی و خدماتی موجود در دهستان شیروان پرسشنامه تهیه گردید و با مراجعه به شورای روستاها تکمیل شد. سپس هر کدام از این جریانات و روابط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه شده است. تحقیق ازنوع توصیفی –تحلیلی بوده وبرای گردآوری اطلاعات وداده ها ی مورد نیاز ازشیوه های اسنادی ومیدانی استفاده شده است .به طور خاص در این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحلیل شبکه به تحلیل جریانات و روابط عنوان شده در ناحیه‌ی مورد مطالعه پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سطح دهستان شیروان اکثر نقاط و مکان‌های مرکزی در زمینه‌ی روابط اجتماعی- فرهنگی با نقاط گره‌گاهی و مکان‌های مرکزی در زمینه‌ی خدمات روستایی پوشش و همخوانی دارد و این پوشش مؤید این مطلب است که شبکه‌های اجتماعی در جریانات و روابط خدماتی بین سکونتگاه‌های روستایی دهستان تأثیرگذار بوده است و جریانات و روابط خدماتی میان آن‌ها محدود به محیط خود نبوده و روستاهای مستقر در نواحی طبیعی عنوان شده، با یکدیگر در ارتباط بوده و جریانات خدماتی میان آن‌ها برقرار است. واژگان کلیدی: تحلیل شبکه، شبکه‌های اجتماعی،مراکز خدماتی، دهستان شیروان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Social Network Effect in Space Function of Rural Services Case: Shirvan Village(Borujerd township)

نویسندگان [English]

  • Amir Shahverdi
  • Javad Bazrafshan
  • Sirus Ghanbari
چکیده [English]

ABSTRACT

Nowadays, understanding and strengthening of social networks and services in rural settlements and consciously facility and service managing as a rural development planning trend policy not only helps the optimum distribution of facilities and resources in rural areas but physical integrity and structure of the suitable habitat space. Village of Shirvan, the scope of our study, is one of the 7 municipalities forming the city of Boroujerd and is considered the largest one. The purpose of this study is to investigate the impact of social networks space in space function of rural services in village. To achieve objective research, for each social cultural relation and service current in the Shirvan village, questionnaire has been prepared and by referring to the rural councils it is completed. Then each of these trends and relationships were analyzed and compared with each other. Methodology of this study is attributive and field-based one. Specifically, in this study by utilizing network analysis, method analysis trends and relationships in study areas is done. Results of reviews show that in Shirvan village in the field of social - cultural relations most central parts and places matches with node parts and central places in area of rural services and it shows that social networks have influence on trends and service relations between rural settlements in village, and villages located in mentioned natural areas, have interrelation and service trends among them is established.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Service centers
  • network analysis
  • social networks
  • Shirvan villages