برآورد حداکثر بارش محتمل در حوضه های آبی با استفاده از مدل GSDM (حوضه آبی جهان بین)

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

رگبارهای منفرد از مهمترین منابع تامین کننده آب و موثر در عملیات های آبخیزداری و آبخوان داری به ویژه در مناطقی با اقلیم نیمه خشک و کوهستانی‌می باشند. داشتن برآورد دقیق از ارتفاع بارش در رگبارهای منفرد از گام های اساسی درمدیریت ریسک مرتبط با منابع آب است.در این مطالعه به منظور برآورد رگبارهای منفرد در حوضه جهان بین از مدل GSDM استفاده شده است.داده های استفاده شده در این مدل شامل داده های عناصر هواشناسی ،رقومی و آب قابل بارش می باشد.براساس نتایج استخراجی از مدل مذکور مقادیر برآوردی حداکثر بارش محتمل حوضه با درنظر گرفتن شرایط بهینه سینوپتیکی و ترمودینایکی ریزش های جوی در شرایط بهینه بین 126 تا 350 میلی متر در نوسان است.براساس مدل GSDM حداکثر بارش حوضه در مناطق دشتی حوضه 126 و در ارتفاعات به 350 میلی متر می رسد.این مقدار در مقایسه با بارش های ثبت شده حوضه؛در خروجی آن و در دامنه جنوبی ارتفاعات (ایستگاه جونقان)به میزان230 میلی متر ثبت گردیده؛ قابل مقایسه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation Probability Maximum Precipitation by GSDM Modal in Jahanbin Basin

نویسندگان [English]

  • Somayeh Khaleghi Dehnavi
  • Daryush Rahimi
چکیده [English]

Single storms are the most restore water at the water management especially in arid and semi arid. Therefore, single storm estimation is the important step in risk management. This study, single storm estimated by GSDM model. So, the date used include: Meteorological data, DEM and water value in basin Jahanbin. In the GSDM model should divide basin to two region smooth and rough, Moisture Adjustment Factor (MAF), Elevation Adjustment Factor (EMF) and calculated humid in dew point 28 cº. The results shows, that estimated rainfall amount by GSDM model are the better than. The estimated rainfall by GSDM model is between 126mm in smooth region and 350mm in rough region. The compare is between estimated rain fall and record maximum rain (Jouneghan station) shows that amount estimated by GSDM model is suitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Single storm
  • GSDM
  • Jahanbin basin and Water value