تأثیرات فرهنگی گردشگری در مناطق روستایی از دید جامعه محلی (مطالعه موردی: روستای ابیانه)

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه صنعت گردشگری یکی از بزرگ‌ترین منابع درآمدیِ بسیاری از کشورها به حساب می‌آید. اما گردشگری از نظر ماهوی قبل از آنکه به عنوان یک پدیده اقتصادی مطرح باشد، یک امر فرهنگی است و فرهنگ به عنوان جاذبه اصلی گردشگری محسوب می‌شود. با توجه به آسیب‌پذیری و شکنندگی خاص میراث فرهنگی، توسعه گردشگری در مواردی می‌تواند موجب صدمه دیدن الگوهای فرهنگی بومی گردد. این امر در رابطه با گردشگری روستایی، که از جمله گزینه‌های مطرح و مهم برای کمک به توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع روستایی است، از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است. روستای ابیانه، به اعتبار پیشینه و آثارِ اصیل فرهنگی و تاریخی آن، از جمله شاخص‌ترین روستاهای گردشگری ایران در حوزه گردشگری فرهنگی به حساب می‌آید. با توجه به سابقه و شدت رونق گردشگری در این روستا، پژوهش حاضر با بهره‌گیری از فنون پیمایشی، به ارزیابی تأثیرات فرهنگیِ این پدیده از دیدگاه جامعه محلی پرداخته است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها بر اساس دیدگاه طیفیِ تداوم / گسستِ فرهنگی، بیانگر تأثیرگذاری فرهنگیِ معنی‌دار گسترش گردشگری، در همه حوزه‌هایِ آداب و رسوم محلی، روابط و انسجام اجتماعی، مبادلات فرهنگی، کالایی‌شدن فرهنگ محلی، توجه به میراث فرهنگی، آگاهی‌های عمومی، ناهنجاری‌های فرهنگی، نمودهای رفتاری و تغییرات یا واگشت‌های فرهنگی، در سطح روستا از دیدگاه ساکنین محلی است. گذشته از تفاوت‌های جزئی و انگشت‌شمار، ارزیابی جامعه محلی حاکی از تضعیف همه موارد فوق و به عبارتی بروز این تغییرات در محدوده گسست فرهنگی، البته با شدت‌های ملایم، بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Residents’ attitude towards the cultural impacts of tourism development in rural areas (Case study: ABYANEH village)

نویسندگان [English]

  • Zahra Zeidi
  • Abbas Amini
چکیده [English]

Today, the tourism industry is a major source of income for many countries. But the tourism as an economic activity mentioned before, is a cultural phenomenon in nature and the main attraction of tourism development as well. Given the special vulnerability and fragility of cultural heritage, tourism development, in some cases, can cause damage to indigenous cultural patterns. This is in relation to rural tourism, including alternatives considered and important contribution to social and economic development of rural communities it is also more sensitive and more important. ABYANEH village, in validity history and authentic cultural and historical monuments, including the most index tourist villages in the area of cultural tourism in this region. In notice the history of the village and the tourism boom, research by using survey techniques, to assess the cultural impact of this phenomenon from the perspective of the local community. The results of the analysis of spectral data based on the perspective of continuity / rupture of cultural, Represents a significant cultural impact of tourism development in all areas of local customs, Relations and social cohesion, cultural exchange, commodification of local culture, due to cultural heritage, public awareness, cultural disorders, Behavioral aspects of cultural change in the views of local residents in the village is Aside from the few minor differences, the assessment suggests a weakening of the local community and all of those changes in the expression of cultural discontinuity, with moderate intensity, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ABYANEH
  • Rural tourism
  • Cultural impacts
  • Culture commodification