مقایسه‌ی بین پایگاههای داده‌ی جهانی و منطقه‌ای بارش با پایگاه بارش اسفزاری و ایستگاهی ایران زمین

نویسندگان

دانشگاه کردستان

چکیده

بدون شک امروزه دسترسی به داده‌های به روز، با قدرت تفکیک مکانی بالا و تفکیک زمانی کوتاه مدت سنجه‌های هواشناسی یکی از نیازهای ضروری پژوهش‌های علوم جوی است. برای انجام این پژوهش از داده‌های بارش روزانه(در صورت وجود)، ماهانه و سالانه‌ی ایران زمینِ پایگاههای بارش جهانی و منطقه‌ای طرح اقلیم‌شناسی بارش جهانی ، مرکز اقلیم‌شناسی بارش جهانی ، افرودیت ویرایشV1101 با تفکیک مکانی 25/0 درجه‌ی قوسی، افرودیت ویرایش V1101 با تفکیک مکانی 5/0 درجه‌ی قوسی و افرودیت ویرایش V1003 با تفکیک مکانی 25/0 درجه‌ی قوسی بهره گرفتیم. مقادیر بارش ایران و تغییرات آن برپایه‌ی پایگاههای یاد شده محاسبه و با پایگاه داده بارش اسفزاری و ایستگاههای همدید و اقلیمی طی بازه‌ی زمانی 1979 تا 2004 مقایسه گردید. ابتدا برای هر پایگاه جداگانه یک سری زمانی روزانه(در صورت وجود)، ماهانه و سالانه بارش برای پهنه‌ی ایران زمین فراهم شد. به کمک روش ناپارامتری من‌کندال وردایی سری زمانی ماهانه و سالانه‌ی بارش برآورد شده‌ی پایگاهها برای ایران در سطح اطمینان 95 درصد مورد آزمون قرارگرفت و مقادیر نرخ روند به کمک شیب سن برآورد شد. یافته‌ها بیانگر آن است که بین مقادیر بارش پایگاه داده‌ی اسفزاری و ایستگاهی با سایر پایگاههای داده بارش جهانی و منطقه‌ای ارتباط معناداری وجود دارد. میزان ارتباط بین پایگاه بارش اسفزاری با سایر پایگاههای داده‌ی بارش برای ایران زمین بیشتر است و این خود به نوعی بیانگر دقت بسیار زیاد پایگاه داده بارش اسفزاری در برآورد بارش ایران زمین است. بطور کلی ارتباط دو پایگاه داده‌ی بارش اسفزاری و ایستگاهی با سایر پایگاهها در ماههای مرطوب سال بیشتر از ماههای خشک است. پایگاه داده بارش اسفزاری بیشترین همبستگی را با پایگاه داده مرکز اقلیم‌شناسی بارش جهانی نشان می‌دهد. به لحاظ روند و نرخ روند نیز هماهنگی خوبی بین پایگاه داده اسفزاری و سایر پایگاههای داده‌ی بارش وجود دارد. یافته‌های حاصل از تحلیل روند نشان داد که روند تغییرات بارش مربوط به ماههای می و ژوئیه ایران به لحاظ آماری معنادار است. در ماه می بارش دریافتی کشور روند کاهشی و در ماه ژوئیه روند افزایشی و مثبتی را نشان می‌دهد. برای کل پایگاههای داده، بارش سالانه‌ی کشور روبه کاهش است و روند نزولی دارد. بطور کلی مقایسه بین پایگاههای داده‌ی بارش بیانگر آن است که برای مطالعه‌ی ویژگیهای بارش در ایران زمین، داده‌های بارش مربوط به پایگاههای جهانی و منطقه‌ای ذکر شده در این پژوهش می‌تواند بسیار ارزشمند و سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison between global and regional precipitation data base with Iran Asfezari and Station data base

نویسندگان [English]

  • Omid Reza Kefayat Motlagh
  • Rayhaneh Samandar
  • Hadi Zerafati
  • Mohammad Darand
چکیده [English]

Nowadays, undoubted access to up to date with high spatial resolution and low temporal resolution of meteorological parameters is a one of the necessary needs for meteorological science researches. In order to doing this research have been used the different daily, monthly and yearly Iran precipitation from global and regional data base of GPCP، GPCC، Aphrodit V101 0.25، Aphrodit V101 0.5 و Aphrodit V1003 0.25. The amount of precipitation and its changes based on cited data base has been calculated and with compared with Iran Asfezari and Station data base during 1979 to 2004. Thus the one time daily, monthly and yearly series extracted for every data base. The nonparametric Mann Kendal method fitted on the series and the change rate calculated by Sen method. The results showed that exist significant correlation between Iran Asfezari and Station data base and other data base. The correlation between Iran Asfezari with other data base is more than Station data base. The Iran Asfezari data base show highest correlation with Global Precipitation Climatology Center (GPCC). The results from trend analysis showed that Iran’s precipitation changes trend in May and July are significant. The trend of precipitation in May is negative while in July trend is positive. The annual precipitation based on the whole of the data base is negative but not significant. Overall the comparison between precipitation data base showed that for studding Iran’s precipitation characters, global and regional data base cited in this study are very useful and valuable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • precipitation
  • Precipitation Data Base
  • Precipitation Changes
  • Iran