شبیه سازی تغییرات اقلیمی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از ریزگردانی داده های مدل گردش عمومی جو(GCM) برای دوره اقلیمی(2040-2009)

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف اصلی در این تحقیق بررسی تغییرات و نوسانات عناصر اقلیمی در چهار ایستگاه سینوپتیک در استان سیستان و بلوچستان در سالهای گذشته و تجزیه و تحلیل آماری و پیش بینی و شبیه سازی آن برای سالهای آینده(2040-2009) می باشد. در پژوهش داده ها را با استفاده از خروجی های مدل گردش عمومی جو ECHO-G با سناریوی A1 که هم اکنون در دانشگاه هامبورگ آلمان و مرکز تحقیقات کره جنوبی مورد استفاده قرار می گیرد جهت ریزگردانی بر روی ایستگاههای منتخب استان استفاده گردید و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مرحله تجزیه و تحلیل پیش از تولید داده و تحلیل آنها صحت سنجی مدل با دو روش آماری و مقایسه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی صحت مدل بر ایستگاههای مورد مطالعه حاکی از آن بود که مدل در ایستگاهها به خوبی توانسته پارامترهای کمینه دما، بیشینه دما و تابش را شبیه سازی نماید و تنها در شبیه سازی بارش ایستگاهها به خصوص ایستگاه زابل نارسایی کمی داشته است. تحلیل داده های تولید شده در دوره اقلیمی آینده و مقایسه آن با دوره گذشته حاکی از افزایش بارش در ایستگاهها و همچنین افزایش فراوانی تعداد بارش های سنگین در محدوده های ایستگاهها بود. در دوره اقلیمی آینده مولفه کمینه دما بیش از بیشینه افزایش یافته که منجر به کاهش دامنه شبانه روزی دما و کاهش آسایش دمایی در سالهای آتی برای استان است. افزایش در تعداد روزهای داغ و کاهش در تعداد روزهای یخبندان(به خصوص در ایستگاههای زابل و زاهدان) در دوره اقلیمی آینده از نتایج دیگر تحلیل داده ها در دوره آینده بود. عنصر تابش نیز در ایستگاه زاهدان در تمامی ماهها و در سایر ایستگاهها در اغلب ماهها در دوره اقلیمی آینده نسبت به دوره گذشته افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of Climate Change in Sistan and Baluchestan for period 2009-2040 by Using Downscaling the Data of Global Circulation Model

نویسندگان [English]

  • Taghi Tavousi
  • Akbar Zaharae
  • Mahmood Khosravi
چکیده [English]

The main objective of this paper is to study climate changes and fluctuations in the four synoptic stations in Sistan and Baluchistan province in the past few years and to analyze statistically and simulate and forecast for the next years (2040-2009). This study used data from the outputs of general circulation climate model ECHO-G with A1 scenario that are now used at the University of Hamburg, Germany, and Korea Research Center for Down Scaling on selected stations and the results were analyzed. Model of the stations studied, indicated that the model parameters at the stations could stimulate the minimum temperature, maximum temperature and the radiation well but simulation of rainfall had a error especially in Zabol station in the station only has a small error in Zabol. Analyzing the data generated in the course of future climate and its comparison with the previous period indicated an increase in precipitation stations and the heavy precipitation in the range of the station. In the course of future, climatic factors increased in minimum temperature more than the maximum temperature that lead to a decrease in the range of temperature and reduced thermal comfort in the coming years for the province. Increase in the number of hot days and decrease in the number of frost days (especially in Zabol and Zahedan station) in the course of future climatic are other results of the data. Radiating element in Zahedan station in all months, and at other stations in most months increases compared to the previous period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate change
  • Simulation
  • Global Circulation Model (GCM)
  • Sistan and Baluchestan Province