بررسی وضعیت اختلاط کاربری در فضای شهری خیابان کاشانی شهر یزد و راهکارهای ارتقای آن

نویسندگان

گروه شهرسازی دانشگاه یزد

چکیده

توسعه مختلط کاربری‌ها بعنوان جزیی از اصول مشترک بسیاری از نظریات نوین شهرسازی از جمله نوشهرگرایی و رشد هوشمند مطرح شده و در دهه‌های اخیر، به واسطه کارایی‌های آن به یک هدف مهم در برنامه‌ریزی کاربری زمین تبدیل شده‌است. افزایش قیمت زمین و تمایل به افزایش شدت استفاده از زمین، افزایش سرزندگی و جذابیت یک خیابان از جمله عواملی است که لزوم توجه به توسعه مختلط کاربری‌ها در این فضای را افزایش می‌دهد. هدف از این پژوهش، ابتدا آشنایی با بخشی از مبانی کاربری مختلط (اعم از تعریف، گونه‌ها، مزایا و منافع، سیاستها و راهکارهای کاربرد آن و...) و سپس بررسی چگونگی و تعیین اندازه اختلاط کاربری در یک فضای شهری خیابان نمونه است. در این رابطه، خیابان کاشانی شهر یزد که یکی از مراکز خطی شهر و اتصال دهنده بافت قدیم و جدید است بعنوان نمونه موردی انتخاب گردید. این تحقیق درزمره پژوهش‌های کاربردی است که به روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی انجام شده و در گردآوری داده‌های آن از مطالعات کتابخانه‌ای برای تدوین مبانی نظری و اطلاعات مربوط به نمونه موردی؛ و از مطالعات میدانی به صورت برداشت کالبدی و مشاهده برای تکمیل اطلاعات مربوط به نمونه موردی استفاده شد. به منظور تشخیص و تعیین وضعیت اختلاط کاربری در محدوده مورد مطالعه، نظام کاربری‌ها، وضعیت طبقات ساختمان‌ها و گونه کاربری مختلط و بالاخره میزان و شدت این پدیده در خیابان کاشانی بر حسب معیارهای 11 گانه منتخب با استفاده از تکنیک دلفی و ضریب IEF مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد: میزان اختلاط کاربری در این محدوده اندک است. اختلاط کاربری افقی این خیابان عمدتا ناشی استقرار انواع مختلف کاربری آن است. اختلاط عمودی خیابان، منحصر به تنوع کاربری در ساختمان‌های دو طبقه است و سایر انواع اختلاط کاربری منجمله اختلاط زمانی و فعالیتی در آن وجود ندارد. لذا، بعنوان مهم‌ترین دستاورد پژوهش، راهکارهایی مبتنی بر «مبانی نظری تحقیق» و «خصوصیات محدوده»، برای افزایش اختلاط کاربری آن در راستای بهبود کیفیت این خیابان، بویژه افزایش رونق اقتصادی و سرزندگی اجتماعی خیابان ارائه شد. با توجه به سهم و مساحت زیاد اراضی بایر، تاکید عمده در اراهکارهای پیشنهادی بر تزریق کاربری‌‌های اجتماعی و فرهنگی چند منظوره توام با توجه به افزایش کارایی حمل‌ونقل عمومی خیابان کاشانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of mixed use status in Kashani Urban Street and strategies for it’s promote

نویسندگان [English]

  • Najma Esmailpoor
  • Zahra Fakharzadeh
  • Elham Karamooze
چکیده [English]

Mixed used Development as a part of the common principles of new urbanism theory such as new urbanism and smart growth has been considered and In the last decades because of its efficiencies has become one of the most important goal in land use planning. Increasing land prices in urban regions and tend to increase the intensity of land use are such factor that increase the importance of mixed use development. The purpose of this research is the introduction of principles of mixed use (including definitions, types, benefits and usage policies and ...) and study the situation of this issue in urban street. In this regard, Yazd Kashani Street, that is one of the line center of city the connecting the old and new town was chosen as a case study. This study is among the applied research that use descriptive, analytical and survey method and in data collection use library study for the development of theoretical basis and Information about the case study field studies and observation of the physical interpretation of the collected data was used. To identify and determine the user incorporation in the study area, the application, the state coeducational classes User and finally buildings and such amount and intensity of this phenomenon in Kashani Street, according to 11-fold factor is selected by using Delphi technique and IEF were studied. Findings show that mixing rate is low in this area. The horizontal mixing is because of different types of users in the Streets. Vertical mixing of the street, is because of user diversity in two-story building and other types of mixed use including time and activity mixing is not available. Therefore, as the important achievement of research, Strategies based on the theoretical research and situation of the area to increase its mixed use for improving the qualities of street especially the increased prosperity and vitality. According to the high proportion of bare land area, the main emphasis in the proposed strategy is to a multi-purpose social and cultural functions with respect to increasing the efficiency of public transit of Kashani Street.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land Use
  • mixed use
  • Urban Street
  • Kashani Street
  • Yazd city