بررسی و امکان‌سنجی کار آیی شاخص های گیاهی و حرارتی ماهواره لندست در تحلیل خشکسالی ﻛﺸﺎورزی (مطالعه موردی: شهرستان ملایر)

نویسندگان

دانشگاه ملایر

چکیده

صادرات کشمش ایران سهم مهمی از درآمد های ارزی کشور در کشاورزی را در اختیار داشته و باغات ملایر از با ارزش ترین اراضی تولید انگور بیدانه سفید در صنعت کشمش کشور هستند که در سال های اخیر در اثر تغییر اقلیم دچار تنش هایی در مدیریت منابع آب شده اند. شناخت وضعیت هیدرولوژی و پایش خشکسالی ها از ابزارهای مهم این مدیریت در بحران آب خاورمیانه محسوب می شود. امروزه شاخص‌های ماهواره‌ای ﺑﺮای ﭘﺎﻳﺶ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ های کشاورزی به ویژه بر روی دامنه ها ی فاقد آمار هواشناسی و در محدوده‌های وﺳﻴﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرآﻣﺪ هستند. از ﻣﻴـﺎن شاخص‌های ماهواره‌ای، شاخص‌هایی ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت از وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ می‌پردازند، اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮی دارﻧـﺪ زﻳـﺮا ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ رﻃﻮﺑﺘﻲ و دمای ﺧﺎک دارد و بررسی وﺿﻌﻴﺖ آن، روشی سودمند و اکولوژیک در ﭘﺎﻳﺶ هیدرولوژی ناهنجاری های دما و رطوبت می باشد. در این تحقیق ﺑﺎ استخراج دو ﻋﺎﻣﻞ دﻣﺎ و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره لندست در ماه اردیبهشتﺳـﺎل های 2007، 2009 و 2013 (خشکترین سال های کشور)، وضعیت خشکسالی باغات انگور ملایر مورد بررسی قرار گرفت. شاخص‌های خشکسالی پوشش گیاهی، شاخص شرایط پوشش گیاهی، شاخص تأمین آب پوشش گیاهی و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ماهواره ای اﺳﺘﺨﺮاج و ﭘﺎﻳﺶ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻛﺸﺎورزی اﻧﺠﺎم و مقایسه شد. نتایج نشان داد شد که از بین این چهار شاخص مورد بررسی، شاخص‌های ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ و شاخص تأمین آب پوشش گیاهی دارای دقت بیشتری در آشکارسازی شرایط خشکسالی در منطقه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of vegetation and thermal indices efficiency and feasibility of Landsat images to agricultural drought analysis (case study: city malayer)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Faramarzi
  • Hamid Nouri
چکیده [English]

Raisins are one of the most important parts of agriculture products to export and Malayer gardens are one of the most valuables lands to produce Vitis Vinifera for raisin industry in recent years. The region has some problems to mange water resources due to climate change effects and drought. Understanding of hydrology balance and drought period is one of most tools to manage the water crisis in the Middle East. Todays, satellite indices are effective for monitoring of agriculture drought especially on the lands where they have not climatology stations and big watershed. Within satellite indices, ones that relate to vegetation are important because vegetation have strong relationship with soil temperature and humidity thus study of it is suitable and ecologic method for monitoring of anomalies of soil temperature and humidity. In this research were computed drought indices on Landsat images over the Malayer gardens in April of 2007, 2009 and 2013(the driest of years in the country). VCI, VDI, WSVI and NDVI indices are calculated on images and are monitored and compared agriculture droughts. The results show that NDVI and WSVI can detect drought better than the other indices in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NDVI
  • WSVI
  • Drought
  • Landsat
  • Malayer